STANOVY
Voľné združenie priateľov westernovej streľby

Úvodné ustanovenia

 1. Spolok Westernových Strelcov (ďalej len SWS) je nezávislé združenie občanov Slovenskej republiky bez rozdielu národnosti, politickej príslušnosti, rasy, alebo náboženského vyznania.
 2. Sídlom spolku je Podlavická cesta č. 9, 974 09, Banská Bystrica.
 3. SWS je registrovaný Ministerstvom vnútra SR, Štatistickým úradom SR a je športovo - streleckým klubom Slovenského Streleckého Zväzu (SSZ) - BB 326.
 4. SWS môže pôsobiť na území Slovenskej republiky, aj v zahraničí po splnení právnych predpisov a dodržaní zákonov danej krajiny.
 5. SWS vykonáva svoju činnosť na základe svojich programových dokumentov v súlade s princípmi humanity, demokracie, Ústavy a zákonov Slovenskej republiky.
 6. SWS všestranne spolupracuje s detskými, mládežníckymi a inými občianskymi združeniami, vládnymi i nevládnymi inštitúciami a širokou verejnosťou v Slovenskej republike i zahraničí.
 7. Na ochranu práv a záujmov členov využíva SWS všetky zákonné prostriedky.

Článok I.

Ciele a zameranie činnosti spolku

 1. Výučba a tréning so zameraním na streľbu, údržbu a bezpečnosť používania strelných zbraní, historických strelných zbraní a ich replík.
 2. Rozvoj tradičných a netradičných streleckých disciplín.
 3. Organizovanie súťaží so zameraním na športovú a westernovú streľbu.
 4. Skúmanie a popularizácia histórie osídľovania severoamerického kontinentu so zameraním na vývoj a používanie zbraní.
 5. Environmentálna výchova.
 6. Ochrana životného prostredia.
 7. Výchova a vzdelávanie dobrovoľného aktívu – školenia, kurzy a semináre.
 8. Popularizácia bezpečných výrobkov, nepoškodzujúcich zdravie alebo mravnú výchovu mladých ľudí.
 9. Kultúrne aktivity prispievajúce k duševnému rozvoju.
 10. Účasť na bodoch 1) až  9)  Článku 1 je umožnená tak členom ako i nečlenom spolku. Mladiství do 18 rokov len v sprievode zodpovednej plnoletej osoby.

Článok II.

Členstvo v spolku

 1. Členstvo môže byť:
  1. Individuálne
  2. Kolektívne
  3. Čestné ( kolektívne alebo individuálne )
 2. Individuálnym členom sa môže stať každý občan, ktorý súhlasí so stanovami a programovými dokumentmi SWS, vyplní prihlášku a zaplatí členský príspevok, je plnoletý, vlastní historickú zbraň alebo jej repliku, ktorá vyhovuje zameraniu spolku.
 3. Kolektívnym členom sa môžu stať iné strelecké spolky, združenia, asociácie, cechy s podobnými záujmami a zameraním ako SWS, kde vybraný zástupca vyplní prihlášku, priloží menný zoznam s ich osobnými dátami (v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov) a zaplatí členský príspevok násobený počtom záujemcov.
 4. Čestným členom sa môžu stať osoby alebo kolektívy výnimočne pomáhajúce rozvoju spolku alebo osoby kolektívy, ktoré vykonali výnimočné činy v súvislosti so zameraním a činnosťou spolku. Čestný člen neplatí členské príspevky a nemusí vlastniť historickú zbraň alebo jej repliku. Za ich členstvo sa hlasuje na členskej schôdzi. Čestný člen nemá právo hlasovať na členskej schôdzi SWS.
 5. Členstvo zaniká:
  1. Individuálne
   1. neobnovením členstva do troch mesiacov po vypršaní doby platnosti, ktoré potvrdzuje člen zaplatením členského príspevku
   2. oznámením o ukončení členstva
   3. úmrtím člena
  2. Kolektívne– žiadosťou o zrušenie členstva potvrdenou aspoň polovicou evidovaných , záujemcovia však môžu zostať i naďalej členmi s individuálnym členstvom
  3. Čestné – na vlastnú žiadosť
  4. Vylúčením – z dôvodu sústavného porušovania alebo hrubého porušenia stanov spolku, činnosti poškodzujúcej dobré meno spolku. O vylúčení rozhoduje hlasovaním členská schôdza nadpolovičnou väčšinou hlasov. Proti konečnému rozhodnutiu členskej schôdze už nie je možné odvolanie.
 6. Člen má právo:
  1. zúčastňovať sa na ohlásených akciách SWS
  2. využívať zariadenie SWS a poskytované výhody
  3. voliť členov výboru
  4. byť volený do riadiacich orgánov spolku
  5. žiadať informácie a vysvetlenia o činnosti riadiacich orgánov spolku
  6. osobne sa zúčastňovať na jednaniach SWS ak sa jedná o jeho osobe
  7. podávať návrhy na zlepšenie činnosti SWS
 7. Člen je povinný:
  1. dodržiavať stanovy  a interné smernice SWS
  2. podľa svojich schopností a možností prispievať k dobrému menu a náplni programu SWS
  3. chrániť majetok a záujmy SWS
  4. pomáhať ostatným členom napĺňať spoločné rozhodnutia
  5. na strelniciach dodržiavať bezpečnostné predpisy a miestne prevádzkové predpisy
  6. dodržiavať ustanovenia platného zákona o zbraniach a strelive a súvisiace právne predpisy

Článok III.

Organizačná štruktúra

 1. Organizačnú štruktúru tvoria:
  1. Členská schôdza
  2. Výbor spolku tvorí:
   1. predseda
   2. podpredseda
   3. tajomník
   4. pokladník
  3. Členská základňa
 2. Výbor spolku plní funkciu:
  1. zastupuje SWS na verejnosti a v styku s tretími osobami
  2. organizačnú
  3. koordinačnú
 3. Výročnú členskú schôdzu zvoláva Výbor SWS minimálne raz do roka. Volí predsedu SWS a ostatných členov výboru. Schvaľuje stanovy a ich zmeny.
 4. V období medzi výročnými členskými schôdzami je najvyšším orgánom Výbor SWS. Výbor SWS tvorí predseda, podpredseda, tajomník a pokladník. Revíznu činnosť vykonávajú dvaja volení členovia členskej základne.
 5. Členská schôdza môže byť riadna a mimoriadna. Mimoriadnu členskú schôdzu zvoláva predseda SWS na základe žiadosti aspoň 2/3 členov alebo podľa rozhodnutia výboru za mimoriadnych okolností.
 6. Jednať menom spolku sú v rámci svojej pôsobnosti oprávnení volení predstavitelia spolku tj. predseda, podpredseda a nimi splnomocnené osoby.
 7. SWS zaniká po likvidácii záväzkov:
  1. zrušením registrácie na základe rozhodnutia členskej schôdze
  2. závažným porušením zákonov a lebo Ústavy SR

Článok IV.

Hospodárenie

 1. SWS vytvára k zabezpečeniu svojej činnosti materiálne a finančné predpoklady. Prostriedkami disponuje v súlade s platnou právnou úpravou SR, stanovami SWS a internými smernicami.
 2. Príjmy SWS tvoria:
  1. členské príspevky
  2. príjmy z dobrovoľných členských príspevkov a darov
  3. príjmy z dotácií
  4. príjmy z poskytovaných služieb a iných činností
  5. sponzorské príspevky
 3. SWS má zo zákona právo na samostatnú hospodársku činnosť ktorá je daná jeho právnou subjektivitou.
 4. Majetkom SWS sa rozumie všetko čo bolo nadobudnuté vlastnou činnosťou spolku alebo z účelových dotácií a darov ktoré boli poskytnuté z iných zdrojov.
 5. Likvidácia majetku spolku pri zániku je realizovaná likvidačnou komisiou. Právne a majetkové vysporiadanie komisia oznámi do 15 dní riadiacim zložkám SSZ a MV SR.
 6. Pri likvidácii Likvidačná komisia z majetku SWS prednostne vyrovná dlhy a záväzky spolku a s likvidačným zostatkom naloží podľa rozhodnutia členskej schôdze SWS.

Článok V.

Záverečné ustanovenia

 1. Symbolom SWS je znak ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť stanov združenia viď. príloha.
 2. Zmenu stanov oznámi poverený člen SWS do 15 kalendárnych dní ministerstvu vnútra a Štatistickému úradu Slovenskej republiky.

V Banskej Bystrici 3. februára 2011